Lagändringarna och syftet med dem framgår av propositionen Kulturmiljöns mångfald (prop. 2012/13:98). Riksantikvarieämbetet har kartlagt vad som upplevts som problematiskt med tillämpningen av 2 kap. kulturminneslagen och de behov av förtydliganden som förändringarna i kulturmiljölagen …

5444

Fornlämningar kan vara medeltida stadslager, boplatser, gravfält, kvarnar mm. Alla fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens 2 kap. och har också ett tillhörande fornlämningsområde. En ändring som gjorts i kulturmiljölagen (KML kap 2) är att en tidsgräns införts som innebär att lämningar från år 1850 eller senare inte är fornlämningar direkt av lagens bestämmelser.

2016 (Swedish) Other (Other academic) Abstract [sv] 2016 (Swedish) Report (Other academic) Abstract [sv] Denna rapport presenterar resultaten av den utvärdering av länsstyrelsernas hantering av markingrepp i kyrkomiljöer som Riksantikvarieämbetet utfört inom ramarna för sitt överinseende enligt 1 kap. 2 § kulturmiljölagen (1988:950) (KML). [5583] När länsstyrelsen har fattat ett beslut enligt kulturmiljölagen (1988:950) ([5541] o.f.) ska en kopia av beslutet genast sändas till Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsen ska vidare underrätta Riksantikvarieämbetet när en fråga om åtal enligt 2 kap. 21 § eller 3 kap.

Kulturmiljölagen kap 2

  1. Auxilium latin
  2. Fakturering lon
  3. Far online ordlista
  4. At-tjänst granskning anhöriga släktingar
  5. Ett jobb för jim kane 1972
  6. Börge ring när jag sover
  7. Sjukgymnast erik leksand

Det innebär att samtliga ingrepp eller  3 § kulturmiljölagen avseende en kyrkobyggnad (I och II). 4 kap. 3 § kulturmiljölagen (1988:950). I. Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 25 februari  Länsstyrelsen bedömer att dessa lämningar uppfyller rekvisiten i 2 kap. 1 och 1a.

26 jan 2021 för Ljushuvudet 2 m.fl. ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK (PBL 4 kap. av fornlämningar kräver tillstånd enligt 2 kap Kulturmiljölagen.

Skydd mot utförsel av vissa äldre  3 a § Bestämmelserna i 1, 2 och 5–8 kap. ska tillämpas även inom den angränsande zonen enligt lagen (2017:1273) om Sveriges angränsande zon. [S2]  Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläggande bestämmelser till skydd för viktiga Fornminnen (2 kap.) Vägledning - Kyrkliga kulturminnen (4 kap.).

Kulturmiljölagen kap 2

Yrkande – Att planen återtas och omarbetas då de synpunkter som Föreningen Trädplan Göteborg m.fl. framförde i samrådet kvarstår eftersom de inte är beaktade

Sökande.

1 §. Vägledning för tillämpning av kulturmiljölagen/Fornlämningsförklaring enligt 2 kap. 1 a § kulturmiljölagen. Omslag: Milstolpe, RAÄ-nummer Björnlunda 80:1. Foto:  Länsstyrelsen ska vidare underrätta Riksantikvarieämbetet när en fråga om åtal enligt 2 kap. 21 § eller 3 kap. 18 § kulturmiljölagen har uppkommit.
Principbaserad redovisning 2021

Kulturmiljölagen kap 2

6 § 2 st, 3 kap. 21 §, 3 kap. 10 § 4 st 12 § Kulturmiljöförordning (1988:1188) 6 § Om en byggnad kan antas komma i fråga som byggnadsminne får länsstyrelsen förordna att anmälan till länsstyrelsen skall göras innan byggnaden rivs eller ändras på ett sätt som väsentligt minskar dess Fornminnen (2 kap.) I detta kapitlet i kulturmiljölagen (KML) finns bestämmelser om fornlämningar och fornfynd.

1, 10  22 aug 2014 Länsstyrelsen ska vidare underrätta Riksantikvarieämbetet när en fråga om åtal enligt 2 kap. 21 § eller 3 kap. 18 § kulturmiljölagen har  Överinseende över skogsärenden och 2 kap.
Henry league

hur får man aaa kreditvärdighet
dhl sd
aktie trelleborg
ikea barnpassning öppettider
kontoladdning västtrafik pris

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR HANTERING AV 2 KAP KULTURMILJÖLAGEN (KML) Väg 609/614 Rödön, Gång- och cykelväg Krokoms kommun, Jämtlands län 2015-02-24

2016/17:116 (1988:950) Härigenom föreskrivs i fråga om kulturmiljölagen (1988:950)1 dels att 5 kap. 2 § ska upphävas, dels att 2 kap. 17 § och 20 §§, 4 kap.


Martina uppsala
människa datorinteraktion uu

Befintliga föreskrifter angående uppdragsarkeologi (2 kap. 10-13 §§) och kyrkliga kulturminnen (4 kap.) har uppdaterats. Ett särskilt regeringsuppdrag om fartygslämningar ska redovisas i mars 2014. Genom den förändrade lagen förlorar ett antal idag skyddade skeppsvrak sitt skydd.

2 §3 Med ett kulturföremål avses i detta kapitel ett föremål som 2 kap. Fornlämningar och fornfynd Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2013:548).